برنامه برگزاری همایش

برنامه و زمان بندی همایش

برنامه زمانبندی همایش را در این جا به صورت کامل مشاهده نمایید

ساعت
عنوان برنامه
سخنرانان
محل برگزاری
١٣:٣٠
صرف نهار
رستوران
١٥:٠٠
کارگاه برنامه نویسی
سالن اصلی
ساعت
عنوان برنامه
سخنرانان
محل برگزاری
١٠:٠٠
کارگاه تخصصی
سالن اصلی
١٣:٣٠
صرف نهار
رستوران
١٦:٠٠
کارگاه برنامه نویسی
رستوران

برنامه و زمان بندی همایش

برنامه کلی همایش به زودی اطلاع رسانی می شود

ساعت
عنوان برنامه
سخنرانان
محل برگزاری
١٣:٣٠
صرف نهار
رستوران
١٥:٠٠
کارگاه برنامه نویسی
سالن اصلی
ساعت
عنوان برنامه
سخنرانان
محل برگزاری
١٠:٠٠
کارگاه تخصصی
سالن اصلی
١٣:٣٠
صرف نهار
رستوران
١٦:٠٠
کارگاه برنامه نویسی
رستوران