جدول انواع ثبت نام

پکیج قیمت

پکیج های متنوع همایش

420 هزار تومان

دانشجویی
 • بلیط کنفرانس
 • نهار و میان وعده
 • دسترسی آسان
 • گواهی نامه
 • کیت کنفرانس
 • و موارد دیگر

580 هزار تومان

آزاد
 • بلیط همایش
 • نهار و میان وعده
 • دسترسی آسان
 • گواهی نامه
 • کیت کنفرانس
 • و موارد دیگر

680 هزار تومان

دولتی
 • بلیط کنفرانس
 • نهار و میان وعده
 • دسترسی آسان
 • گواهی نامه
 • کیت کنفرانس
 • و موارد دیگر

پکیج قیمت

پکیج های متنوع قیمت

420 هزار تومان

دانشجویی
 • بلیط کنفرانس
 • نهار و میان وعده
 • دسترسی آسان
 • گواهی نامه
 • کیت کنفرانس
 • و موارد دیگر

580 هزار تومان

آزاد
 • بلیط همایش
 • نهار و میان وعده
 • دسترسی آسان
 • گواهی نامه
 • کیت کنفرانس
 • و موارد دیگر

680 هزار تومان

دولتی
 • بلیط کنفرانس
 • نهار و میان وعده
 • دسترسی آسان
 • گواهی نامه
 • کیت کنفرانس
 • و موارد دیگر